hl1

Režim dne

zahájení provozu scházení všech dětí spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

ranní komunikativní kruh, zdravotní cvičení osobní hygiena, sebeobsluha, svačina-stolování.

didaktická činnost, prosociální aktivity řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd.

 • Rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí.
 • Jazykové chvilky, motorika mluvidel, dechová cvičení, fonematický sluch.
 • Individuální a skupinové činnosti – výtvarné, pracovní, hudební a dramatické aktivity.
 • Zájmové hry – pohybové, psychomotorické a kontaktní hry skupina předškoláků.
 • Uvolňovací cviky pro správné držení tužky.
 • Celkový rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení.
 • Celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ.

pobyt venku, osobní hygiena, příprava na pobyt venku.

 • Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).
 • Hry na zahradě, sportovní a pohybové aktivity, hry v přírodě, experimenty, vycházky

oběd, osobní hygiena dětí.

 • Sebeobsluha (používání příboru, příprava stolu apod.).
 • Seznamování se zdravým životním stylem a stravovacími návyky a zdravými potravinami.
 • Spolupráce, kooperace, pomoc při úklidu a přípravě stolování.

předávání dětí.

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

 • Četba a poslech pohádek, relaxační hudba.
 • Další nabídka: individuální a skupinové činnosti dle věku a potřeb dětí: stolní hry, grafomotorická cvičení, logopedická prevence, aktivity vedené v rámci klidového režimu.
 • Nejstarší věková skupina – klid na lehátku je zkrácen, individuálně dle potřeb, poté volné a individuální manipulační hry na vymezeném prostoru.

osobní hygiena, odpolední svačina.

Odpolední činnosti:

 • Hry, pokračování didakticky cílených a individuálních činností.
 • Pobyt na zahradě MŠ – dle počasí, odpolední zájmová činnost (kroužky) odchod dětí se zákonnými zástupci (nebo dohodnutými pověřenými zástupci) ze školy.