hl1

Projekty

Vyhlašujeme výběrové řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení prádelny MŠ Oáza. Bližší informace v přiložených dokumentech. Účastník odešle svou nabídku doporučeně tak, aby byla doručena nejpozději do 10.00 hod. dne 25.11.2021.

Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza, registrační číslo 1190700252.

Projekt Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza byl dokončen na školní zahradě MŠ v březnu 2021.

Díky němu byla realizována výstavba vrbových staveb a hmatových chodníků, pořízeny didaktické sety, sestavy, kruhová lavička a zasazen jeden ovocný strom.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 552 069 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 488 456 Kč
Výše příspěvku obce: 63 613 Kč

Realizace projektu
Zahájení: listopad 2020
Ukončení: Březen 2021

 

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Oaza II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001861 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Oáza v Praze 12 III., registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018115 podpořený z výzvy č. 20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OÁZA V PRAZE 12 III. je spolufinancován Evropskou unií.

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.  Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou se snažíme motivovat děti k pohybu.

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je partnerem projektu „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Oaza, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001371 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

V rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR, dotace financována EU.

ve spolupráci s odborem sociálních věcí:
programy pro děti PROXIMA SOCIALE /programy pro předškoláky/
– nákup pomůcek a materiálu do programu pro děti: Zipyho kamarádi

pro MŠ Oázu realizuje Národní institut pro další vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií:

  • zajištění vybraných školení a programů pro pedagogy,
  • spolupráce s odborníky,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů MŠ Oázy.

MŠ Oáza se zapojila do projektu MAP Praha 12 II., kterou pořádá MČ Praha 12